Omfartsvejen syd om Gilleleje

Der er indtil videre beskrevet to mulige løsninger - benævnt Alternativ 1 og Alternativ 2.
I det følgende beskrives en tredje og bedre løsning:

Alternativ Syd

Fordelene ved denne linieføring er:
pdfDownload hjemmesiden til print

1. Rundkørsel. Ved den kommende Græsted-Gillelejevej, Pårupvej og Alternativ Syd opnås én samlet, besparende og hensigtsmæssig vejbetjening. Oversigtsforholdene er gode.


8. Pårup trinbræt får optimale tilkørselsforhold og kan forhåbentlig bevares gennem øget benyttelse.
2. Alternativ Syd undgår (næsten) at skære igennem kulturarvsarealet, som er angivet på kortet. 9. Afstanden til det sydlige Kringelholm øges, og støjgener undgås.
3. Kanalstien bevares uberørt til rekreative formål for skoler, børneinstitutioner, private m.fl. 10. Vejen skal kun under Gribskovbanen og ikke under Tranekærvej, Gribskovbanen og Pårupvej, hvilket er besparende. (Tranekærvej mangler på kortet)
4. Pårupvej/ Græstedvejen kan blive ”stillevej” og dermed give forbindelse mellem Gilleleje og Græsted for bløde trafikanter, cyklister m.fl. 11. Underkørslen til Gilleleje Jagtforenings arealer m.fl. ved Skydebanevej undgås ved etablering af egen vej fra rundkørslen, hvilket er besparende.
5. Vejforløbet "peger" mere mod syd, hvilket er hensigtsmæssigt, da den væsentligste del af trafikken skal nord/syd. 12. Alternativ Syd kan betegnes som en forlægning af Ålekistevej og vil kun belaste de ejendomme, som i dag er belastet af Ålekistevej. Det antages, at ingen ejendomme får øget støjbelastning.
6. Den er sydligere end andre forslag hvorved Gilleleje By’s vækst på lang sigt sikres. Se kort. 13. Det må antages, at udgifter til ekspropriationer er lavere and andre alternativer, da Ålekistevej allerede i dag er en belastning for de ejendomme, der ligger ud til denne.
7. Entreprenørselskabet Nordkysten og Benny Rasmussen kan udvide mod syd. Virksomhederne skal have egen tilkørselsvej fra rundkørslen. 14. Alternativ Syds forløb er under niveau dér, hvor den passerer syd for Ålekistevej nr. 65, da den er underført Gribskovbanen, hvilket betyder mindre støjgener end i dag.
Alternative linjeføringer
Alternativ Syd ender naturligt i rundkørsel, som giver optimal vejbetjening
kortudsnit
Kortudsnittet placeret på oversigtskort
Kulturkort
Det grønskraverede område er beskyttet af kulturarvsstyrelsen
Kulturkort indsat
Kulturarvstyrelsens beskyttede område sat ind på kortet

Byudvikling på langt sigt

Yderligere informationer. Skriv til info@omfartsvejen.dk pdfDownload hjemmesiden til print